Informaation ja muiden resurssien yhtäläisyydet

1980-luvun lopulla esitetty tietoresurssien hallinnan käsite perustui Burkin ja Hortonin (1988) mukaan seuraaville informaation ja muiden organisaation hyödyntämien resurssien yhtäläisyyksille:

  • Informaatio hankitaan määriteltävissä ja mitattavissa olevalla hinnalla.
  • Informaatiolla on tietty arvo, joka voidaan määrällistää ja johtaa laskettavissa olevina varoina. Informaation käyttö voidaan määrällistää.
  • Kustannuslaskennan menetelmiä voidaan soveltaa informaatiokustannusten valvontaan. Informaatiolla on myös identifioitavissa ja mitattavissa olevia ominaispiirteitä.
  • Informaatiolla on selkeä elinkaari: tarpeiden määrittely, kerääminen, siirto, prosessointi, varastointi, jakelu, käyttö ja poisto. Informaatiota voidaan käsitellä ja jalostaa raakamateriaalista (esim. tietokannat) lopullisiksi tuotteiksi (esim. julkaistuiksi luetteloiksi). Tämä merkitsee lisäarvon tuottamista informaatiolle ja sitä käyttäville asiakkaille.
  • Kaikenlaisille informaatioyksiköille ja –kokoelmille on olemassa korvaavia tuotteita, jotka voidaan määritellä halvemmiksi tai kalliimmiksi.
  • Informaation eri tasojen, tyyppien ja hintojen välillä on vaihtoehtoja taloudellisen voiton aikaansaamiseksi.
Informaatio on kuitenkin luonteeltaan hyvin erilainen ilmiö kuin muut organisaation käyttämät resurssit. Siksi sen erityispiirteet tulee ottaa huomioon kun sitä käsitellään resurssina.


Takaisin