Kurssin alkuperäiset sivut

Johdanto

Kun kartoitimme Viestintätieteiden yliopistoverkoston jäsenyksiköiden tarpeita vuonna 2004, kääntyi puhe usein tutkimusmenetelmiin. Metodien runsaus tuntui monesta opettajasta vaikealta hallita, eikä hyviä (netti)oppimateriaalejakaan löytynyt helposti, vaikka hajanaista tietoa sellaisten olemassaolosta toki olikin.

Viestintätieteiden tutkimusmenetelmiä –aihioon on etsitty metodeja käsitteleviä verkko-oppimateriaaleja ja –tekstejä sekä uusinta menetelmäkirjallisuutta. Kirjallisuutta on listattu lähinnä 1990-luvulta lähtien sekä Suomesta että ruotsin- ja englanninkieliseltä alueelta. Muuta mielenkiintoista –linkin alta löytyy enemmän tai vähemmän likeisesti viestinnän tutkimukseen liittyvää, kiinnostavaa aineistoa: tietovarantoja, teoriaakin sekä linkki vapaasti saataviin tieteellisiin verkkolehtiin. Lehtiä on verkossa todella paljon enemmänkin, mutta tilattuihin verkkolehtiin käy suorin tie oman yliopiston kirjaston kautta – sellaisia ovat käyttösopimukset.

Kuten mikään maailmassa, tämäkään aihio ei ole täydellinen. Se on taatusti puutteellinen pelkästään jo ”viestintätieteiden” epäselvän sisällön takia. Kuten luokitukset usein, se voi tehdä kohteilleen väkivaltaa sijoittamalla ne ikään kuin väärien otsikoiden alle – kaikkea ei voi lukea alusta loppuun. Voi olla, että osa työllä ja vaivalla kootuista linkeistä ei enää ensi viikolla johda minnekään. Jos huomaat puutteita, vääryyksiä tai toimimattomia linkkejä, ota yhteys Eija Peltoseen (eija.h.peltonen@uta.fi).

Viestintätieteiden menetelmiä –aihion suunnitteli ja toteutti verkkosuunnittelija Maija Kotimäki ja kirjallisuusviitteiden hakemisesta vastasi fil.yo. Pauliina Kolehmainen.

Toivottavasti linkeistä on iloa ja hyötyä!

9.5.2005 Sanna Kivimäki

1. Määrällinen tutkimus

Menetelmäopetuksen valtakunnallinen tietovaranto

Tilastokoulutus - verkkokoulu

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisopinnot, Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät

Tiedonhaun evaluointi

Tiedon tallennuksen ja haun evaluointi

2. Laadullinen tutkimus

Retoriikasta etnografiaan.
Laadulliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä.

Diskurssianalyysi
Etnografia
Grounded-teoria
Informaatiotutkimus
Kehysanalyysi
Keskusteluanalyysi
Kulttuurintutkimus
Kuvan tutkimus
Narratologia
Retoriikka
Semiotiikka
Tekstianalyysi
Verkkoyhteisöjen analysointimenetelmiä
Yleisötutkimus

Diskurssianalyysi


Sari Husa "Foucault'lainen metodi", (N&N, Filosofinen aikakauslehti)

Erkki Karvonen: Diskurssianalyysin lähtökohtia

Seppo Kangaspunta: Diskurssi ja diskurssianalyysi

Diskurssianalyysi: linkkejä ja kirjallisuutta

Kristiina Kumpulainen: Verkkoyhteisöjen analysointimenetelmiä - Diskurssianalyysi
Diskurssia diskurssista: Diskurssianalyysi ja oppimisen tutkimus teknologiaperustaisissa konteksteissa

Discourse analysis online

Etnografia


Anu Salmela: Feministinen etnografia: Perustietoa etnografian käytännöistä

Grounded-teoria


Gustaf Molander: Grounded-teoria ja sen soveltaminen käytännön työssä

Tutkimuksen metodologiana grounded theory

Laadullinen tutkimusmetodiikka:
Grounded theory sekä Atlas-ti:n käyttömahdollisuuksia

Grounded Theory as Scientific Method

Informaatiotutkimus


Qualitative Research in Information Systems

Kehysanalyysi


Erkki Karvonen: Tulkintakehys (frame) ja kehystäminen

Esa Väliverronen: Kehysanalyysi mediatutkimuksessa

Kehysanalyysin ydinkäsitteet ja ontologiset perusoletukset

Keskusteluanalyysi


Keskusteluanalyysi
http://www.uta.fi/viesverk/
viestanalyysi/keskustelu/analyysi.html

Kulttuurintutkimus


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
http://www.fsd.uta.fi/tietovarannot/sosiologia/kulttuuri.html

Cultural Studies Resources (Media Culture)
http://www.blackwellpublishers.co.uk/cultural/

Kuvan tutkimus


Taiteellinen tutkimus
http://www2.uiah.fi/projects/metodi/033.htm

Kuvatiedonhaun visuaaliset menetelmät ja niiden evaluointi
http://www.info.uta.fi/tutkimus/digifin/tieto1.html

Seppo Kangaspunta: Kuva-analyysi
http://www.internetix.fi/opinnot/opintojaksot/0viestinta
/mediaanalyysi/kuva/etusivu.htm

Narratologia


Narratology: A Guide to the Theory of Narrative, Manfred Jahn
http://www.uni-koeln.de/~ame02/pppn.htm

Retoriikka


Erkki Karvonen: Retoriikka
http://www.uta.fi/viesverk/johdviest/luento6.1B.htm

Erkki Karvonen: Retorinen näkökulma viestintään
http://www.uta.fi/viesverk/johdviest/luento3.4.html

Jukka-Pekka Puro: Puhetaidosta retoriikkaan, vai oliko se päinvastoin
http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/
oppimiskeskus/verkkoaineisto/yht/puro.pdf

Riku Keskinen: RETORIIKKA JA KAUNOLUKU
Katsaus suomalaisen puhetaidon oppihistoriaan
http://www.uta.fi/kirjasto/oppimiskeskus/verkkoaineisto/
yht/keskinen.pdf

Semiotiikka


Tuomo Jämsä: Semiotiikan perusteet
http://www.internetix.fi/opinnot/
opintojaksot/7taide/semiotiikka/

Mitä on semiotiikka?
http://wwwedu.oulu.fi/sss/semiotiikka.htm

Jukka Törrönen: Tekstianalyysi, semiotiikka ja subjektiposition käsite
sivuilla myös kuunneltava luento
http://www.valt.helsinki.fi/yleope/kvali/kvali13.htm

Merkitykset ja kulttuuri
http://www.uta.fi/viesverk/johdviest/luento3.html

Semiotics for Beginners, Daniel Chandler
http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/

Papers on Multimedia Semiotics
http://academic.brooklyn.cuny.edu/
education/jlemke/multimed.htm

Tekstianalyysi


Laadullinen tekstianalyysi ATLAS/TI4.2. -ohjelmalla
http://kaljaasi.it.helsinki.fi/keltal/valt/atlas/

Johdatus laadulliseen analyysiin ATLAS.ti- ohjelman avulla. http://www.cs.uta.fi/ipoppla/www/ipoppla01/ru/

Verkkoyhteisöjen analysointimenetelmiä


Helena Aarnio: Dialogi verkossa
https://www.edu.helsinki.fi/svy/kvali/dialogi/oppi.htm

Dialogin tutkiminen ja analysointi
https://www.edu.helsinki.fi/svy/kvali/dialogi/
mat/dialogi_tutkim.pdf

Yleisötutkimus


Seija Ridell: Yleisötutkimuksen jakolinjoja

Seija Ridell: Virta katsojaa vie
http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/oppimiskeskus/verkkoaineisto/yht/ridell.pdf

3. Muuta mielenkiintoista

Johdatus tieteenfilosofiaan
Viestinnän tutkimuksen oppihistoriaa
http://www.uta.fi/viesverk/johdviest/luento6B.htm

Monitiede vai monta tiedettä? Näkökulmia poikkitieteiseen kulttuuri-, yhteiskunta- ja aluetutkimukseen.
http://www.helsinki.fi/hum/renvall/monitieteisyys/index.html

Viestintätieteellinen tutkimus
http://www.uta.fi/viesverk/viesttiet/viestintatiede.html

Kasvatustieteellisen tiedekunta (Helsingin yo):
Kohti tutkivaa työtapaa
http://www.honeybee.helsinki.fi/users/niskanen/kotu/sisallys.htm

Verkkolehtiä

Lista vapaasti verkossa saatavilla olevista lehdistä löytyy osoitteesta:
http://www.doaj.org/

Tutustu myös yliopiston kirjaston sähköisten lehtien luetteloon.

Tietovarantoja

Eija Poteri: Potentiaalisia tietokantoja viestinnän tutkijoille:
kommentoitu tietokantaluettelo
http://www.uta.fi/laitokset/tiedotus/nordicom/Tietokantaluettelo.pdf

Erkki Karvonen: Viestintätutkimuksen voimavaroja verkossa
http://www.uta.fi/~tierka/clinkit.htm

Kimmo Tuominen: "Tiedontarpeen tunnistaminen on viisauden alku”
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2004/06/tuominen.html

Infoavain - tiedonhankinnan oppimateriaaliin
http://www.helsinki.fi/behav/kirjasto/avetsivusto/index.htm

Suomen historiaverkko/tutkijan työkalut
http://agricola.utu.fi//tutk/tyokalut/

Directory of Online Resources on Film, Cinema & TV
http://www.academicinfo.net/film.html

The MCS, internet-based resources useful in the academic study of media and communication.
http://www.aber.ac.uk/media/medmenu.html

The National Communication Association's Communication Teacher Resources Online
http://www.natcom.org/ctronline/index.htm

The Qualitative Report, An online journal dedicated to qualitative research since 1990
http://www.nova.edu/ssss/QR/web.html

Qualitative Research in Information Systems
http://www.qual.auckland.ac.nz/

Scirus: for scientific information only
http://www.scirus.com/srsapp/

Metodix on tieteellisen ja soveltavan tutkimuksen, menetelmien ja niiden oppimisen verkkoympäristö. Kirjastojen käyttö on kaikille avointa.
http://www.metodix.com/fi/sisallys/04_virtuaalikirjasto/dokumentit/metodix-aineistot

4. Menetelmäkirjallisuutta

Yleisteoksia
Joukkoviestintä, tiedotustutkimus, mediatutkimus
Diskurssianalyysi, keskusteluanalyysi, puheviestintä
Kuvallinen viestintä
Informaatiotutkimus
Organisaatioviestintä

Yleisteoksia


Aaltola, J. & Valli, R. (2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin (II).
Jyväskylä: PS-kustannus. ISBN 952-451-031-6

Alasuutari, P. (1999) Laadullinen tutkimus.
Tampere: Vastapaino. ISBN 951-768-055-4

Pertti Alasuutari: Johdatus yhteiskuntatutkimukseen (2001

Alkula, T. & Pöntinen, S. & Ylöstalo, P. (1994) Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät.
Helsinki: WSOY. ISBN 951-0-19286-4

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj: Reflexive methodology: new vistas for qualitative research.
London : Sage, 2001
Repr. 2002

Bauer, Martin W. & Gaskell, George (ed.): Qualitative researching with text, image and sound: practical handbook.
London : Sage, 2000
Repr. 2003

Blaikie, Norman: Analyzing quantitative data: from description to explanation.
London : Sage, 2003
Repr. 2004

Brannen, Julia (ed.): Mixing methods: qualitative and quantitative research.
Aldershot : Avebury, cop. 1992
Repr. 1993. - Repr. 1994. - Paperback ed. 1995

Bryman, Alan & Burgess, Robert G. (ed.): Analyzing qualitative data.
London : Routledge, 1994
Repr. 1995, 1996

Bryman, Alan & Burgess, Robert G. (ed.): Qualitative research.
London : Sage, 1999

Cooper, Harris M. & Hedges, Larry V. (ed.): The handbook of research synthesis.
New York : Russell Sage Foundation, cop. 1994

Creswell, John W.: Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.
Thousands Oaks (CA) : SAGE, cop. 2003 2nd ed.

Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S.: Handbook of qualitative research.
Thousand Oaks (Calif.) : Sage, cop. 1994

Eskola, Jari ja Suoranta, Juha: Johdatus laadulliseen tutkimukseen.
Vastapaino 2000.

Feldman, Martha S.: Strategies for interpreting qualitative data.
Thousand Oaks : Sage, 1995

Flick, Uwe: An introduction to qualitative research.
London : Sage, 2002 2nd ed.

Flick, Uwe & Kardoff, Ernst Van & Steinke, Ines (ed.): A companion to qualitative research.
London : SAGE Publications, 2004

Frey, L.R. et al. (1992) Interpreting communication research: a case study approach.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. ISBN 0-13-589110-8

Frey, L.R. et al. (1991) Investigating communication: an introduction to research methods.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall ISBN 0-13-503426-4

Gamble, T. K & Gamble, M. W. (2003) The gender communication connection.
London: Hi Marketing. ISBN 0-395-96256-0

Hantrais, Linda & Mangen, Steen: Cross-national research methods in the social sciences.
London : Pinter, 1996

Hardy, Melissa A. & Bryman, Alan: Handbook of data analysis.
London : SAGE, 2004

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn: Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder.
Lund : Studentlitteratur, 1991
5. tr. 1994. - 9 tr. 1996

Kakkuri-Knuuttila, M-L. (toim.) (1998) Argumentti ja kritiikki: lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot.
Helsinki: Gaudeamus. ISBN 951-662-738-2

Metsämuuronen, Jari: Laadullisen tutkimuksen perusteet.
Helsinki : International Methelp, 2001
2. tark. p.

Metsämuuronen, Jari: Tilastollisen kuvauksen perusteet.
Helsinki : International Methelp, 2002
2. uud. p.

Metsämuuronen, Jari: Tilastollisen päättelyn perusteet.
Helsinki : International Methelp, 2002
2. uud. p.

Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael: Qualitative data analysis: an expanded sourcebook.
Thousand Oaks : Sage Publications, 1994
2nd ed.

Mäkelä, Klaus (toim.): Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta.
Helsinki : Gaudeamus, 1990
[Lisäp.] 1992. - [Lisäp.] 1995. - [Lisäp.] 1998

Nummenmaa, Tapio [et al.]: Tutkimusaineiston analyysi.
Helsinki Porvoo : WSOY, 1997

Payne, Geoff & Payne, Judy: Key concepts in social research.
London : Sage, 2004

Punch, Keith F.: Introduction to social research: quantitative and qualitative approaches.
London : SAGE Publications, 1998
Repr. 2004

Silverman, David (ed.): Qualitative research: theory, method and practice.
London : Sage, 2004
2nd. ed.

Silverman, D. (2000) Doing qualitative research. A practical handbook.
London: Sage. ISBN 0-7619-5823-1

Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (red.): Kvalitativa studier i teori och praktik.
Lund : Studentlitteratur, 1996

Tashakkori, Abbas & Teddlie, Charles: Mixed methodology: combining qualitative and quantitative approaches.
Thousand Oaks : Sage, 1998

Toivonen, Timo: Empiirinen sosiaalitutkimus: filosofia ja metodologia.
Porvoo Helsinki Juva : WSOY, 1999

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2002) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi.
Helsinki: Tammi. ISBN 951-26-4856-3

Valli, R. (2001) Johdatus tilastolliseen tutkimukseen.
Jyväskylä: Ps-kustannus. ISBN 952-451-032-4

Joukkoviestintä, tiedotustutkimus, mediatutkimus


Aaltola J & Valli R : Ikkunoita tutkimusmetodeihin (II)

Altheide, David L.: Qualitative media analysis.
Thousand Oaks (Calif.) : Sage, 1996

Berger, Arthur Asa: Media analysis techniques.
Thousand Oaks : SAGE, 1998
2nd ed.

Berger, Arthur Asa: Media research techniques.
Thousand Oaks (CA) : SAGE Publications, 1998
2nd ed.

Berger, Arthur Asa: Media and communication research methods: an introduction to qualitative and quantitative approaches.
Thousand Oaks, CA : SAGE Publications, cop. 2000

Boje D M : Narrative Methods for Organization and Communication Research -(o)-

Bruhn Jensen, Klaus (ed.): A handbook of media and communication research: qualitative and quantitative methodologies.
London : Routledge, 2002
Repr. 2004

Bruhn Jensen, Klaus & Jankowski, Nicholas W. (ed.): A handbook of qualitative methodologies for mass communication research.
London : Routledge, 1991
Repr. 1993. - Repr. 2003

Deacon, David [et al.] : Researching communications: a practical guide to methods in media and cultural analysis.
London : Arnold, 1999

Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.): Metoder i kommunikationsvetenskap.
Lund : Studentlitteratur, cop. 2000

Gunter, Barrie: Media research methods: measuring audiences, reactions and impact.
London : SAGE, 2000

Hansen, A et al. (1998) Mass communication research methods.
Hampshire: MacMillan. ISBN 0-333-61709-6

Hansen A & al : Mass Communication Research Methods -(o)-

Jensen, Klaus Bruhn & Jankowski, Nicholas W.: A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research (1991)

Jokinen A, Juhila K & Suoninen E : Diskurssianalyysi liikkeessä -(o)-

Jones, Steve (ed.): Doing Internet research: critical issues and methods for examining the Net.
Thousands Oaks (Calif.) : Sage, cop. 1999

Kantola A, Moring I & Väliverronen E (toim.): Media-analyysi -(o)-

Krippendorff, Klaus: Content analysis: an introduction to its methodology.
Thousand Oaks, CA : Sage, cop. 2004
2nd ed.

Lehtonen, Jaakko & Lahtinen, Leena (ed.): Critical perspectives on communication research and pedagogy.
St. Ingbert : Röhrig, 1995

Luostarinen H & Kivikuru U & Ukkola M : Sopulisilppuri. Johdatusta mediakritiikkiin -(o)-

Morley, David: Television, audiences and cultural studies.
London : Routledge, 1992
Repr. 1994. - Repr. ed. 1997. - Repr. 2002

Morrison, David E.: The search for a method: focus groups and the development a mass communication research.
Luton : University of Luton Press, 1998

Priest, Susanna Hornig: Doing media research: an introduction.
Thousand Oaks (Calif.) : Sage, cop. 1995
Repr. 1996

Reinard, John C.: Introduction to communication research.
Boston (Mass.) : McGraw-Hill, cop. 1998
2nd ed.

Rønning, Helge & Lundby, Knut (ed.): Media and communication: readings in methodology, history and culture.
Oslo : Norwegian University Press, cop. 1991

Salwen, Michael B. & Stacks, Don W. (ed.): An integrated approach to communication theory and research.
Mahwah (N.J.) : Lawrence Erlbaum Associates, 1996

Sana, E., (red.), Tieto-opista mediapeliin - journalismin tutkimuksen näkökulmia. Juva 1995. 200 s.

Saukko, Paula: Doing research in cultural studies: an introduction to classical and new methodological approaches.
London : Sage, 2003

Silverman D : Doing Qualitative Research. A Practical Handbook -(o)- -(o)-

Wimmer, Roger D.: Mass media research: an introduction.
Belmont (Calif.) : Wadsworth, cop. 1991
3. ed.

Diskurssianalyysi, keskusteluanalyysi, puheviestintä


Boden, Deirdre & Zimmerman, Don H. (ed.): Talk and social structure: studies in ethnomethodology and conversation analysis.
Cambridge : Polity, 1991
Paperback ed. 1993

Braithwaite, Dawn O. & Wood, Julia T. (ed.): Case studies in interpersonal communication: processes and problems.
Belmont (Calif.) : Wadsworth, cop. 2000

Börjesson, Mats: Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok.
Lund : Studentlitteratur, cop. 2003

Clark, Ruth Anne: Studying interpersonal communication: the research experience.
Newbury Park (Calif.) : Sage, 1991

DeWine, S. - Gibson, M.K. - Smith, M.J., Exploring Human Communication.

Fairclough, Norman: Analysing discourse : textual analysis for social research.
London : Routledge, 2003
Repr. 2004

Fairclough, Norman : Miten media puhuu. Vastapaino 1997

Frey, L.R. - Botan, C.H. - Friedman, P.G. - Kreps, G.L., Investigating Communication

Frey, L.R., Interpreting Communication.

Greene, J.O. & Burleson, B.R (toim.) (2003) Handbook of communication and social interaction skills.
Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates. ISBN 0-8058-3417-6

Have, Paul ten: Doing conversation analysis: a practical guide.
London : Sage, 1999
Repr. 2000 - Repr. 2002

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2000) Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö.
Helsinki: Ylioppilaspaino. ISBN 951-570-458-8

Jokinen, A. & Juhila, K. & Suoninen, E. (1999) Diskurssianalyysi liikkeessä.
Tampere: Vastapaino. ISBN 951-768-053-8

Jokinen, Arja, Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero: Diskurssianalyysin aakkoset.
Tampere : Vastapaino, 1993 (Gummerus)
2. p. 2000. - 3. p. 2004

Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise: Discourse analysis as theory and method.
London : Sage Publications, 2002

Kantola, Anu , Moring, Inka, Väliverronen Esa (toim.): Media-analyysi. Tekstistä tulkintaan.
Palmenia 1998

McHoul, Alec W. & Rapley, Mark (ed.): How to analyse talk in institutional settings: a casebook of methods.
London : Continuum, 2001

Neumann, Iver B.: Mening, materialitet, makt: en introduktion till diskursanalys.
Lund : Studentlitteratur, 2003

Phillips, Nelson & Hardy, Cynthia: Discourse analysis: investigating processes of social construction.
Thousand Oaks, CA : Sage Publications, cop. 2002

Pietilä, Veikko: Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä. Tutkimusalan kehitystä jäljittämässä. Vastapaino 1997

Psathas, George: Conversation analysis: the study of talk-in-interaction.
Thousand Oaks (Calif.) : Sage, cop. 1995

Puchta, Claudia & Potter, Jonathan: Focus group practice.
Thousand Oaks (CA) : Sage Publications, 2004

Silverman, David: Interpreting qualitative data : methods for analysing talk, text and interaction.
London : Sage, 2001
2nd ed.
Repr. 2003 - Repr. 2004
Repr. 2001. - Repr. 2002

Tainio, Liisa (toim.): Keskusteluanalyysin perusteet.
Tampere : Vastapaino, 1997
2. p. 1998

Titscher, Stefan: Methods of text and discourse analysis.
London : Sage, 2000
Repr. 2002, 2003

Wetherell, Margaret & Taylor, Stephanie & Yates, Simeon J.: Discourse as data: a guide for analysis.
London : Sage, 2001

Wodak, Ruth & Meyer, Michael (ed.): Methods of critical discourse analysis.
London : Sage, 2001

Wood, Linda A. & Kroger, Rolf A.: Doing discourse analysis: methods for studying action in talk and text.
Thousand Oaks : Sage, 2000

Kuvallinen viestintä


Anttila, P. (1998) Tutkimisen taito ja tiedon hankinta. Taito-, taide- ja muotoilualojen tutkimuksen työvälineet.
Helsinki: Akatiimi Oy. ISBN 952-5978-00-1

Ball, Michael S.: Analyzing visual data.
Beverly Hills, Calif. : Sage, 1992

Banks, Marcus: Visual methods in social research.
London : Sage, 2001

Emmison, Michael & Smith, Philip: Researching the visual: images, objects, contexts and interactions in social and cultural inquiry.
London : Sage, 2000

Jewitt, Carey & Leeuwen, Theo van (ed.): Handbook of visual analysis.
London : Sage, 2001
Repr. 2002, 2003, 2004

Kiljunen, S. & Hannula, M. (toim.) (2001) Taiteellinen tutkimus.
Helsinki: Kuvataideakatemia. ISBN 951-53-2373-8

Kress G & van Leeuwen T : Reading Images. Grammar of Visual Design -(o)-

Prosser, Jon (ed.): Image-based research : a sourcebook for qualitative researchers.
London : Falmer Press, 1998

Rose, Gillian: Visual methodologies: an introduction to the interpretation of visual materials.
London : Sage, 2001
Repr. 2003

Seppänen J : Katseen voima: Kohti visuaalista lukutaitoa -(o)-

Seppänen, Janne: VISUAALINEN KULTTUURI
Teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle .
Vastapaino 2005

Informaatiotutkimus


Case, Donald O.: Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and behavior.
Amsterdam : Academic Press, cop. 2002

Cornelius, Ian: Meaning and method in information studies.
Norwood (N.J.) : Ablex, cop. 1996

Egghe, Leo & Rousseau, Ronald: Introduction to informetrics: quantitative methods in library, documentation and information science.
Amsterdam : Elsevier, 1990

Glazier, Jack D. & Powell, Ronald R. (ed.): Qualitative research in information management.
Englewood, CO : Libraries Unlimited, 1992

Gorman, G. E. & Clayton, Peter: Qualitative research for the information professional: a practical handbook.
London : Facet, 2005
2nd ed.

Haasio, Ari & Savolainen, Reijo: Tiedonhankintatutkimuksen perusteet.
Helsinki : BTJ Kirjastopalvelu, 2004 (Gummerus)

Mann, Chris & Stewart, Fiona: Internet communication and qualitative research: a handbook for researching online.
London : Sage Publications, 2000
Repr. 2002

McClure, Charles R. & Hernon, Peter (ed.): Library and information science research: perspectives and strategies for improvement. Norwood, NJ : Ablex Publishing corporation, 1991

Powell, Ronald R.: Basic research methods for librarians.
Westport (Conn.) : Ablex, cop. 1997
3. ed.

Rochester, Maxine K. & Vakkari, Pertti: International library and information science research: a comparison of national trends.
The Hague : IFLA Headquarters, 2004

Organisaatioviestintä


Boje, D M. (2001) Narrative methods for organization and communication research.
London: Sage. ISBN 0-7619-6587-4

Daymon, Christine & Holloway, Immy: Qualitative research methods in public relations and marketing communications.
London : Routledge, 2002
Repr. 2003, 2004

Frey, L.R. et al. (1999) Handbook of group communication Theory and Research.
Thousand Oaks: Sage. ISBN 0-7619-1027-1

Herndon, Sandra L. & Kreps, Gary L. (ed.): Qualitative research: applications in organizational communication.
Cresskill (N.J.) : Hampton Press, cop. 1993

Jablin, Fredric M. & Putnam, Linda L. (ed.): The new handbook of organizational communication: advances in theory, research, and methods.
Thousand Oaks (Calif.) : Sage, cop. 2001

Tukiainen, Tuuli: Viestinnän auditointitutkimuksen taustatekijät.
Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2000