Kirjallisuusanalyysin perusteella Bergeron (1996) määrittelee tietohallinnon jakautuvan kahdeksi suuntaukseksi.

Yhtäältä painotetaan tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia tiedon hallinnassa ja toisaalta organisaation toimintojen integroimista.

Integroivan käsityksen mukaan

”Tietohallinto on tiedon elinkaaren kattavaa suunnittelua, budjetointia, käsittelyä ja valvontaa. Se sisältää organisaation tietoprosessien ja –virtojen sekä yhteistä päämäärää tukevien tiedontarpeiden identifioinnin, tiedon elinkaaren hallinnan sekä tiedon ja tietämyksen integroinnin eri organisaatiotasoilla. Sen tarkoituksena on tukea organisaation päämäärien saavuttamista maksimoimalla tietovarantoja ja edistämällä niiden tehokasta käyttöä.”


Takaisin