Käsitteellinen tieto (Embrained Knowledge)


Käsitteellinen tieto on tietoa jostakin (Knowledge that / Knowledge about). Se perustuu käsitteellistämisen taitoihin (Conceptual Skills) ja kognitiivisiin kykyihin (Cognitive Abilities). Esimerkiksi pitkälle kehittynyt kyky luoda monimutkaisia sääntöjä ja ymmärtää monitahoisia syy-seuraussuhteita osoittaa kykyä käsitteellisen tiedon muodostamiseen.

Toiminnallistettu tieto (Embodied Knowledge)


Toiminnallistettu tieto on tietoa siitä kuinka toimia tai tehdä asioista (Knowledge How). Se on toimintaan suuntautunutta ja vain osittain eksplisiittistä. Tällainen tieto on sidoksissa yksilöiden fyysiseen läsnäoloon, kasvokkaisviestintään ja –keskusteluihin. Se hankitaan tekemällä ja se on juurtunut tiettyihin ympäristöihin tai konteksteihin. Tätä tietoa voisi luonnehtia myös käytännölliseksi ajatteluksi ja verrata esimerkiksi ongelmanratkaisutekniikoihin, jotka perustuvat yksilölliseen tietoon ongelmatilanteesta pikemminkin kuin abstrakteihin sääntöihin. Toiminnallistettua tietoa on esimerkiksi operaattoreiden piiloinen tieto siitä, kuinka koneelliset järjestelmät toimivat, tai se, kuinka ihmiset tulkitsevat teknologiaa sitä hyödyntäessään.

Kulttuurinen tieto (Encultured Knowledge)


Kulttuurinen tieto liittyy yhteistä ymmärrystä luovaan prosessiin. Oppivaa organisaatiota käsittelevän kirjallisuuden perusteella kulttuuriset tulkintajärjestelmät kytkeytyvät sosialisaatio- ja uuteen kulttuurimuotoon sopeutumisprosesseihin. Jaettu ymmärrys on vahvasti sidoksissa kieleen ja siten sosiaalisesti konstruoitua. Siten se perustuu yhteiseen tulkintaan ja asioista sopimiseen. Esimerkiksi kun ihmiset oivaltavat asioita uudella tavalla tai luovat niistä uudenlaisia käsityksiä ja näkemyksiä, he myös kehittelevät niistä puheeseensa uusia metaforia. Toiset yhteisön jäsenet voivat omaksua näitä metaforia ja uusia tapoja ymmärtää asioita sekä kehitellä niitä edelleen.

Ankkuroitu tieto (Embedded Knowledge)


Ankkuroitu tiedon synonyymina käytetään myös termiä upotettu tieto, koska se sijaitsee järjestelmällisissä rutiineissa. Siksi sitä voidaan myös analysoida järjestelmän termein järjestelmän sisäisissä suhteissa kuten esimerkiksi hyödynnetyt teknologiat, roolit, viralliset menettelytavat, ja esille nousevat rutiinit. Organisaation taidot muodostuvat monimutkaisista ihmisten välisistä, teknologiseen ja sosiaaliseen rakenteeseen liittyvistä tekijöistä, joiden pohjalta ankkuroitu tieto muodostuu. Näitä tekijöitä voidaan kutsua esimerkiksi organisatorisiksi kompetensseiksi (Prahalad & Hamel, 1990).

Kooditettu tieto (Encoded Knowledge)


Kooditettu tieto on informaatiota, joka välitetään merkkeinä ja symboleina. Esimerkiksi perinteisten kirjojen ohella myös sähköinen informaatio ja sen siirto kuuluu tähän kategoriaan. On tärkeää ymmärtää, että informaatio, joka koodataan ja siirretään abstrakteina symboleina, on erittäin valikoitunutta representaatiota siitä, mitä se pyrkii välittämään.


Takaisin