Eksplisiittinen eli käsitteellinen tieto on muodollista, systemaattista ja tarkkaan määriteltyä. Sitä voidaan prosessoida ja tallentaa suhteellisen helposti samoin kuin viestiä ja jakaa. Se esitetään yleensä tieteellisten kaavojen tai esimerkiksi käyttöohjeiden muodossa, toimintaa ohjaavina sääntöinä tai vaikka kokousmuistioina. Choo kutsuukin tätä tietoa sääntöihin perustavaksi tiedoksi.

Eksplisiittinen tieto on kuitenkin vain pieni osa esimerkiksi organisaation hyödynnettävissä olevasta tiedosta. Nonaka & Takeuchi kritisoivatkin tiedon eksplisiittistä luonnetta. Heidän käsityksenä mukaan tieto on luonteeltaan sosiaalista. Sille on ominaista jatkuva muuntuminen. Siksi se on myös dynaamista luonteeltaan. Nonaka & Takeuchi korostavat yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden välisiä vuorovaikutusprosesseja, jotka mahdollistavat uuden tiedon luomisen kollektiivisesti. Heidän mallinsa uuden tiedon luomisesta perustuu oletukselle tiedon muuntumisesta piiloisesta eksplisiittiseksi ja päinvastoin.

Takaisin