• för studerande, lärare, intresserade, som söker information om svenskspråkiga medier i Finland
  • radio, tidningar, TV, Internet, nyhetsbyråer, utbildning m.m.
  • fakta, historia, ekonomi, upplagor, lyssnarundersökningar, och länkar till olika mediers websidor
  • producerad i januari 2000 som utbildningsmaterial inom ramen för Universitetsnätverket för kommunikationsvetenskaper
Text: Torbjörn West
Vänligen sänd kommentarer och rättelser till Torbjorn.West@kolumbus.fi

De ursprungliga sidor

Nyhetsbyråer

Finska notisbyrån (FNB)

Finska Telegrambyrån började förmedla nyheter år 1887. De första kunderna var små, nyhetshungriga landsortstidningar. Generalguvernör Bobrikov bestämde elva år senare att verksamheten skulle upphöra. Nyhetsförmedlingen fortsatte dock under ett annat firmanamn och genom att nyheterna skaffades från Stockholm i stället för S:t Petersburg.
Vid Finlands självständighet blev den finländska pressen ägare till FNB. Tidningskunderna var då sammanlagt 70. FNB:s nyheter började förmedlas när rundradiosändningarna började år 1926 och fortfarande idag sänds FNB:s nyheter bl.a. i Radio Vega på svenska.
FNB är idag en nationell och oberoende nyhetsbyrå som förmedlar nyheter från Finland och hela världen. Dessutom produceras olika medietjänster för press, företag och den offentliga förvaltningen.

För ytterligare fakta, information om historia, kunder och tjänster, se FNB:s svenskspråkiga nätsidor och välj t.ex. "info om FNB".

Svensk Presstjänst (SPT)
Föreningen Svensk Presstjänst är en notisbyrå som levererar tidningsartiklar till elva finlandssvenska tidningar (alla dagstidningar förutom de åländska, Hangötidningen och Ny Tid) som är aktiva medlemmar i föreningen. SPT grundades år 1972 av Svenska Folkpartiet men lösgjorde sig från partiet i mitten av 80-talet.
Bevakar finlandssvenska händelser. SPT lever delvis på understöd och bidrag.

Svenskspråkig utbildning inom journalistik och kommunikation i Finland

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Soc & koms journalistik-linje är huvudämnet journalistik, massmediekunskap och massmediespråk. Undervisningen omfattar press, radio och TV, och är både praktisk och teoretisk. Speciell vikt läggs vid undervisningen i svenska. I studierna ingår också praktikperioder i medierna och journalistiska övningar på högskolan och på redaktioner.
Efter socionomexamen är det möjligt att utan inträdesförhör fortsätta studierna vid Helsingfors universitet, inom t.ex. ämnet kommunikation.

Arcada

Yrkeshögskolan Arcada utbildar medianomer med inriktning på medieproduktion inom radio, TV eller interaktiva medier.

Journalist- och tidningsförbund m.m.

Finlands Journalistförbund

Finlands Journalistförbund är ett självständigt fackförbund för redaktionell personal på olika medieföretag i Finland. Förbundet sluter kollektivavtal, fungerar som ett sammanslutande organ för den journalistiska yrkeskåren i landet, försöker påverka mediepolitiken, och försvarar yttrandefriheten. Förbundet grundades år 1921. Under de första årtidondena var förbundet närmast en ideell organisation. Det första kollektivavtalet ingicks 1968. Se finskspråkiga hemsidor.

Tidningarnas Förbund

Tidningarnas Förbund är de finländska dagstidningarnas och deras utgivares intresseorganisation och samarbetsorgan. Förbundet grundades år 1908. Verksamheten består bl.a. av att bevaka pressens itnressen och rättigheter, främja samarbetet mellan tidningar, och utveckla de anställdas kompetens. Ger ut tidskriften Suomen Lehdistö-Finlands Press, i vilken t.ex. de senaste upplagesiffrorna publiceras.
Se svenskspråkiga hemsidor.

Föreningen för undersökande journalistik r.f.

Främjar grundligt och kritiskt redaktionsarbete, dvs. undersökande journalistik, genom att förbättra journalisternas färdigheter och arbetsförutsättningar. Föreningen sprider information bland medlemmarna om undersökningssätt, offentlighetsprincipen, källor och källkritik. Organiserar även utbildning. Se finskspråkiga nätsidor.

Opinionsämnden för massmedier

Ett organ som grundats av utgivare och journalister, och vars uppgift är att tolka god journalistisk sed och försvara yttrande- och pressfriheten. Opinionsnämnden är inte en domstol, men dess beslut har ändå stort allmänintresse. Se beslut på svenska.

Kopiosto

En upphovsrättsorganisation för upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare. Beviljar licenser för användning av verk och avräknar de inkasserade ersättningarna till upphovsmännen. Bl.a. Tidningarnas förbund och Journalistförbundet är medlemmar av Kopiosto. Svenskspråkig nätsida.

Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.

Lokal-TV förbundets syfte är att främja och förena den finlandssvenska lokal-TV verksamheten i Finland. Förbundet grundades i Nykarleby år 1993. Verksamheten bygger i huvudsak på ideella krafter. Förbundets hemsida.

Forskningsprojekt

Svenska medier i Finland och finlandssvenskarnas medievanor inför nya informationsteknologier

Det här tvååriga forskningsprojektet pågår vid Forsknkingsinstitutet vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (FISS). Målet för projektet är att samla in uppgifter om dagstidningar, television och radio i Svenskfinland. Mediernas distribution, användning, verksamhet och ägostrukturer kommer att beskrivas heltäckande. Projektet utnyttjar tillgängliga forskningsresultat och kompletterar den forskning som pågår i branschen. Projektet skall publiceras i bokform, och en forskningsrapport skall publiceras. Dessutom skall ett finlandssvenskt on-line mediearkiv byggas upp.

Övrigt

Brages urklippsverk
Nordens äldsta klipparkiv. Samlar urklipp och systematiserar artiklar av intresse ur finlandssvenska tidningar och tidskrifter. Upprätthåller en databas som innehåller referenser till artiklar ur Hufvudstadsbladet och Vasabladet fr.o.m. år 1990.

NORDICOM
Nordiska informationscentralen för medie- och kommunikationsforskning. Databaser, publikationer, mediestatistik.

Universitetsnätverket för kommunikationsvetenskaper
Ett samarbetsprojekt mellan olika parter inom nätverket för kommunikationsvetenskaper. Inleddes i början av år 1998 med understöd av undervisningsministeriet. Har som målsättning bl.a. att förbättra vetenskaplig samverkan och informationsförmedling inom området, att utveckla grundundervisningen inom området speciellt med hjälp av dator, och att åstadkomma gemensamma forsknings, - undervisnings - och läromedelsprojekt.

Nordisk journalistutbildning
Information om t.ex. nordiskt studentutbyte. Studieorterna i Norden på karta.

Medier i Norden
Nordiska Ministerrådets nyhetsbrev om mediepolitik och medieutveckling i Norden.

Datafonden
"Svenskfinlands sökrobot". Länk till hurrarnet.

Källor

Några källor som använts för dessa mediestruktur-websidor

Björkskog, U. 1999: Finlandssvenska dagstidningars ekonomi 1990-1998. Proseminarium.

Lindqvist, R. & Sarkkinen, R. 1999: Finlandssvenskarnas radiolyssnande 1999. Yleisötutkimus.

Rundradions årsberättelse 1998.

Kytömäki, J. & Ruohomaa, E. 1999: Rundradion i publikernas tjänst (1998). Yleisötutkimus.

Wasström, M. 1999: Ålänningar som mediekonsumenter. Examensuppsats i journalistik. Svenska social- och kommunalhögskolan 1999.

flera arbeten i medieekonomi, gjorda som kursarbeten på journalistik-linjen vid Social- och kommunalhögskolan.